image

"קרובי משפחה" סיניים שנשלחו לבתים באויגורים, חולקים לכאורה מיטות עם נקבות בזמן שהבעל נמצא במחנות כלא: דווח


הרשויות הסיניות שלחו "קרובי משפחה" גברים לגור עם - ולפעמים, לחלוק מיטה עם - נשים אוגיות, שבעליהן הוחזקו במחנות המעצר באזור, כך עולה מדו"ח שהצביע על שני פקידים סיניים ללא שם. מחנות המעצר הם חלק מהעמדה הקשה של בייג'ין כלפי המוסלמים המיעוטים האתניים במדינה במחוז שינג'יאנג המערבית הרחוקה.

תגובה
"קרובי משפחה" סיניים שנשלחו לבתים באויגורים, חולקים לכאורה מיטות עם נקבות בזמן שהבעל נמצא במחנות כלא:
על ידי  iq.web2 - Nov 06 2019 17:43 pm
testing post
על ידי  iq.web2 - Nov 06 2019 16:36 pm
test post
על ידי  iq.web2 - Nov 06 2019 14:52 pm
rest
על ידי test demo - Nov 11 2019 17:54 pm
tytryrt
על ידי test demo - Nov 11 2019 17:54 pm

תגובהפורום
Hello 1
על ידי naresh - 05.10.2020
testing message
test 8 1
על ידי iq.web2 - 08.11.2019
test 3
test 1 0
על ידי iq.web2 - 08.11.2019
test 1
test 2 0
על ידי iq.web2 - 08.11.2019
"אבל אנחנו לא מוותרים, אנחנו רוצים לחזור לשם," אמר. ק

"קרובי משפחה" סיניים שנשלחו לבתים באויגורים, חולקים לכאורה מיטות עם נקבות בזמן שהבעל נמצא במחנות כלא: דווח


הרשויות הסיניות שלחו "קרובי משפחה" גברים לגור עם - ולפעמים, לחלוק מיטה עם - נשים אוגיות, שבעליהן הוחזקו במחנות המעצר באזור, כך עולה מדו"ח שהצביע על שני פקידים סיניים ללא שם. מחנות המעצר הם חלק מהעמדה הקשה של בייג'ין כלפי המוסלמים המיעוטים האתניים במדינה במחוז שינג'יאנג המערבית הרחוקה.

תגובה
"קרובי משפחה" סיניים שנשלחו לבתים באויגורים, חולקים לכאורה מיטות עם נקבות בזמן שהבעל נמצא במחנות כלא:
על ידי  iq.web2 - Nov 06 2019 17:43 pm
testing post
על ידי  iq.web2 - Nov 06 2019 16:36 pm
test post
על ידי  iq.web2 - Nov 06 2019 14:52 pm
rest
על ידי test demo - Nov 11 2019 17:54 pm
tytryrt
על ידי test demo - Nov 11 2019 17:54 pm

תגובהפורום
Hello 1
על ידי naresh - 05.10.2020
testing message
test 8 1
על ידי iq.web2 - 08.11.2019
test 3
test 1 0
על ידי iq.web2 - 08.11.2019
test 1
test 2 0
על ידי iq.web2 - 08.11.2019
"אבל אנחנו לא מוותרים, אנחנו רוצים לחזור לשם," אמר. ק